VACANCIES TENDERS/ CONTRACTS CONTACT
SILLAMÄE THERMOELECTRIC POWER STATION

Free Trade Zone entry instruction

JUHEND
kontroll-läbipääsurežiimist vabatsooni tingimustes AS Silmet Grupi ja tema tütarettevõtete valvataval territooriumil


I. AS Silmet Grupi ja tema tütarettevõtete valvatava(te)le territooriumi(te)le (edaspidi nimetatud valvatav territoorium) keskpääsla läbimise kord töötajate poolt.

1.1 Valvataval territooriumil asuvate ettevõtete töötajatele on läbipääsuks (sisse- ja väljapääsuks) kehtestatud korras väljastatud:
1.1.1 fotoga läbipääsuluba töötaja isiku tõendamiseks;
1.1.2 elektrooniline läbipääsuluba (žetoon), mis määrab kindlaks selle valdaja töörežiimi.
1.2 Valvatavale territooriumile sisenemist ja väljumist teostatakse ainult läbi keskpääsla. Läbipääsurežiimi kindlustamiseks on pääslasse paigaldatud pöörduks ja metallidetektor. Lisaks sellele on kohandatud ruum töötajate erikontrolliks. Erikontrolli läbiviimine on reguleeritud dokumendiga Erikontrolli läbiviimise kord AS Silmet Grupp ja tema tütarettevõtete töötajatele keskpääsla läbimisel. (lisa 1).
1.3 Valvatavale territooriumile sisenemisel (sealt väljumisel) on töötaja kohustatud esitama turvafirma töötajale kontrollimiseks ettevõtte poolt kehtestatud fotoga läbipääsuloa (lisa 2), elektroonilise läbipääsuloa (žetooni) ning ülevaatuseks läbi pääsla viidavad esemed.
1.4 Pärast isiku tuvastamist fotoga läbipääsuloa alusel tagastab turvafirma töötaja läbipääsuloa selle valdajale ning töötaja läbib pöördukse. Selleks tuleb elektrooniline läbipääsuluba asetada vastu pöörduksel paiknevat lugeja paneeli ning oodata kuni süttib roheline tuli, mis tähendab, et läbipääs (sisse- või väljapääs) on lubatud. Punase tule süttimise korral pöörduks ei avane. Sellisel juhul tuleb pöörduda turvafirma töötaja poole põhjuse väljaselgitamiseks ning edasi toimida vastavalt tema juhistele.
1.5 Läbi keskpääsla minekul on töötaja kohustatud läbima metallidetektori, olles eelnevalt asetanud metallidetektori kõrval olevale lauale kõik kaasasolevad metallesemed, ning osutama turvafirma töötajale metallkaunistuste ja -manuste olemasolule enda riietel. Kui süttib punane lamp ning kuuldub helisignaal, tuleb veelkord korrata protseduuri.
1.6 Töötajatel, kellele on paigaldatud südamestimulaator, tuleb sellest informeerida turvafirma töötajat.
1.7 Pääsla läbimisel (sisenemisel või väljumisel) on töötaja kohustatud esitama ülevaatuseks käsipagasi (kotid, portfellid, mapid jms.) sisu, turvafirma töötaja nõudmisel näitama ette taskute sisu, tegema lahti üleriiete nööbid või tõmbluku.
1.8 Turvafirma töötajal on õigus kasutada kontrollimisel käsimetalliotsijat ja/või teostada vajaduse korral erikontroll eraldi ruumis vastavalt Erikontrolli läbiviimise korrale AS Silmet Grupp ja tema tütarettevõtete töötajatele keskpääsla läbimisel.
1.9 Töötaja keeldumise korral turvafirma töötaja põhjendatud nõudmiste täitmisest on viimane kohustatud kohale kutsuma struktuuriüksuse, kus töötaja töötab, juhtkonna esindaja, koostama kinnipidamise akti kõigi juhtunu asjaolude äranäitamisega ning vajaduse korral kutsuma kohale politseitöötajad.
1.10 Läbipääsuloa kahjustamise või selle mittevastavuse korral loa esitajaga on turvafirma töötaja kohustatud mitte lubama töötajal läbida pääslat. Asjaolude väljaselgitamiseks teavitab turvafirma töötaja koheselt struktuuriüksuse, kus töötaja töötab, juhti. Kui selline situatsioon tekib ööajal, teatab turvafirma töötaja juhtunust isikule, kellele töötaja allub. Nimetatud isik koostab AS Silmet Kinnisvara valve-ja režiimi peaspetsialisti nimele ametikirja, milles kinnitab töötaja isikut ning taotleb tema läbilaskmist tööle ja teavitab sellest struktuuriüksuse juhti vajalike meetmete tarvituselevõtuks.
1.11 Fotoga läbipääsuloa ja elektroonilise läbipääsuloa üleandmine teisele isikule on kategooriliselt keelatud.
1.12 Töötaja on kohustatud säilitama läbipääsulube selliselt, et välistada nende vigastamine, kaotamine või sattumine teiste isikute kätte.
1.13 Läbipääsuloa (-lubade) vigastamise, kaotamise või varastamise korral on töötaja kohustatud:
1.13.1 teatama viivitamatult keskpääslasse telefonil 29-197 (ööpäevaringselt) juhtunu asjaolud ning oma nime, perekonnanime ja töökoha.
1.13.2 kirjutama seletuskirja läbipääsuloa (-lubade) kadumise asjaolude üksikasjaliku kirjeldusega ja avalduse ettevõttes personalitööd juhtiva töötaja nimele palvega uue (uute) läbipääsuloa (läbipääsulubade) väljastamise kohta. Isikut tõendava läbipääsuloa kaotamise korral esitab töötaja koos avaldusega värvifoto mõõtmetega 4x5 cm ja maksekviitungi või avalduse läbipääsuloa (läbipääsulubade) maksumuse kinnipidamiseks töötasust. Töötaja viseerib avalduse struktuuriüksuse juhataja juures ning pärast seda annab kõik dokumendid üle personalispetsialistile või ettevõttes vastavaid ülesandeid täitvale töötajale.
1.14 Personalispetsialist vormistab 10 päevaseks tähtajaks taotluse (lisa 3) töötaja ajutiseks keskpääsla läbimiseks, millele kirjutab alla personalijuht või neid tööülesandeid ettevõttes täitev isik. Edasi antakse taotlus üle AS Silmet Kinnisvara lubade büroole kooskõlastamiseks.
1.15 10 päeva jooksul alates läbipääsuloa (-lubade) kadumise momendist läbib töötaja keskpääslat turvatöötajale isikut tõendavat dokumenti (pass, ID-kaart, juhiluba) esitades.
1.16 Kui 10 päeva jooksul töötaja kadunud läbipääsuluba (-lubasid) ei leia, väljastatakse talle kehtestatud korras uus (uued).
1.17 Töötaja läbipääs valvatavale territooriumile avatakse üks tund enne töö algust ja väljumine valvatavalt territooriumilt on lubatud ühe tunni jooksul pärast tööaja lõppu. Antud nõude mittetäitmine tootmispersonali poolt kujutab endast töödistsipliini rikkumist, mille eest võib töötajale määrata distsiplinaarkaristuse.
1.18 Taotlus sissepääsuks valvatavale territooriumile (väljapääs valvatavalt territooriumilt) kehtestatud töörežiimile mittevastaval ajal (töökohale jäämine pärast tööpäeva lõppu, tööletulek mitte oma vahetuse koosseisus, graafikuväline töötamine jms.) vormistatakse kehtestatud korras teenistuse või struktuuriüksuse või osakonna juhi kirjaliku esildise alusel, mis on kooskõlastatud personalijuhiga või töötajaga, kes täidab ettevõttes vastavasisulisi tööülesandeid. (lisa 4).
1.19 Töötaja väljumine territooriumilt vastava vajaduse tekkimisel tööajal toimub läbipääsuloa (lisa 5) alusel.
1.20 Struktuuriüksuses tabeliarvestuse pidamise eest vastutav töötaja teatab lubade büroo töötajale telefonil 29-597 oma struktuuriüksuse töötaja puudumise perioodist päev enne puhkuse (korralise, rasedus-, lapsehoolduspuhkuse jms.) algust, kui selle kestus on üle 5 kalendripäeva, ja järgmisel päeval – töötaja teadmata põhjusel tööle mitteilmumise korral. Ajutise puudumise perioodiks töötaja läbipääs valvatavale territooriumile blokeeritakse.
1.21 Töötajate läbipääsu jaoskondadesse ja/või osakondadesse, kus on ettenähtud erirežiim ja teostatakse spetsiaalseid ja/või eriti olulisi töid, reguleeritakse eraldi dokumentidega (käskkirjade, korralduste, juhenditega jms.).
1.22 Kord viie aasta jooksul viiakse ettevõttes läbi töötajate isikut tõendavate läbipääsulubade uuendamine.


II. Transpordivahendite sissesõidu (väljasõidu) kord valvatavale(lt) territooriumile(lt).

2.1 Transpordivahendite sissesõit (väljasõit) valvatavale(lt) territooriumile(lt) on lubatud ainult AS Silmet Kinnisvara lubade büroos vormistatud ja registreeritud dokumendi Läbipääsuluba vabatsooni territooriumile (lisa 6) alusel.
2.2 Transpordivahendite liikumine valvataval territooriumil toimub vastavalt kinnitatud korrale.
2.3 Läbipääsuluba sissesõiduks vabatsooni territooriumile (väljasõiduks vabatsooni territooriumilt) on ühekordne dokument, mis vormistatakse ühele transpordivahendile ja kehtib ühe tööpäeva jooksul vastavalt Sillamäe vabatsooni töörežiimis märgitud kellaajani.
2.4 Läbipääsuluba koosneb 2-st identsest eksemplarist, kui veosel olev kaup vormistatakse ekspordiks, siis 3-st identsest eksemplarist.
2.5 Läbipääsuluba on kehtiv ainult ettevõtte juhi käskkirjaga transpordivahendite läbipääsu eest vastutajaks määratud isiku allkirja olemasolul ning AS Silmet Kinnisvara lubade büroo töötaja allkirja ja lubade büroo pitseri olemasolul.
2.6 Sissesõidul valvatavale territooriumile läbi transpordipääsla antakse turvafirma töötajale läbipääsuloa 1. leht; territooriumilt väljasõidul – 2. leht. Veosel oleva kauba vormistamisel ekspordiks antakse läbipääsuloa 3. leht ettevõtte kommertsteenistuse töötajate või vabatsooni spetsialistide poolt tollipunkti.
2.7 AS Silmet Grupp ja tema tütarettevõtete koosseisu mitte kuuluvate organisatsioonide transpordivahendite sissesõit valvatavale territooriumile (väljasõit valvatavalt territooriumilt) on lubatud veose saatmise eest vastutajaks määratud ettevõtte töötaja saatel.
2.8 Punktis 2.7 nimetatud transpordivahendeid saadetakse keskpääslast kuni läbipääsuloal vabatsooni territooriumile osutatud sihtpunktini ja tagasi.
2.9 Transpordivahendit saatev isik vastutab selle valvataval territooriumil viibimise eest.
2.10 Sissesõidul valvatavale territooriumile (väljasõidul valvatavalt territooriumilt) teostavad turvafirma töötajad transpordivahendite kontrollimise. Transpordivahendi juht on kohustatud esitama kontrollimiseks ja avama turvafirma töötaja nõudmisel ülevaatuseks uksed, luugid, kapoti, pagasi- ja veoseruumi jms..
2.11 Dokumentide vormistamise korra rikkumise ilmnemisel, turvatöötaja põhjendatud nõudmise mittetäitmisel või kahtluse tekkimisel kehtestatud korras vormistamata kauba sisseveo (väljaveo) kohta on turvafirma töötajad kohustatud transpordivahendi kinni pidama, kutsuma kohale läbipääsuloal märgitud vastutava isiku ja koostama akti rikkumise kohta.
2.12 Sõiduautosid lubatakse valvatavale territooriumile AS Silmet Kinnisvara lubade büroos vormistatud ja registreeritud ning AS Silmet Kinnisvara tegevdirektori või AS Silmet haldusdirektori poolt allkirjastatud dokumendi Läbipääsuluba vabatsooni territooriumile alusel. Nende töökohalt äraoleku korral teostatakse kooskõlastamine suuliselt.
2.13 Isiklikke autosid valvatavale territooriumile ei lubata. Isiklike autode parkimiskohaks on spetsiaalselt parkimiseks eraldatud kohad.

 

III. Valvatava territooriumi keskpääsla läbimise kord külalistele ning AS Silmet Gruppi ja tema tütarettevõtete koosseisu mitte kuuluvate organisatsioonide töötajatele, kes on AS Silmet Grupi või tema tütarettevõtetega lepingulistes suhetes.

3.1 Külaliste sissepääs valvatavale territooriumile on lubatud ainult AS Silmet Kinnisvara lubade büroos vormistatud ja registreeritud dokumendi Külaliste läbipääsuluba vabatsooni territooriumile (lisa 7) alusel.
3.2 Läbipääsuluba külaliste pääsuks vabatsooni territooriumile on ühekordne dokument, mida võib vormistada ühele inimesele või isikute rühmale ning mis on kehtiv loal näidatud kuupäeval ja kellaaja vältel. Luba koosneb 2-st identsest eksemplarist.
3.3 Läbipääsuluba kehtib ainult ettevõtte juhi käskkirjaga külaliste läbipääsu eest  valvatavale territooriumile vastutajaks määratud isiku allkirja olemasolul ning AS Silmet Kinnisvara lubade büroo töötaja allkirja ja lubade büroo pitseri olemasolul.
3.4 Külaliste sissepääs valvatavale territooriumile on lubatud ettevõtte juhi käskkirjaga külaliste läbipääsu eest  vastutajaks määratud isiku saatel või vastutava isiku poolt saatjaks määratud töötaja saatel. Nimetatud töötaja perekonnanimi näidatakse ära läbipääsuloas.
3.5 Külalisi saadetakse keskpääslast läbipääsuloas osutatud sihtpunktini ja tagasi. Territooriumile sisenemisel annab saatja turvafirma töötajale läbipääsuloa esimese lehe, territooriumilt väljumisel – teise lehe.
3.6 Saatev isik vastutab külaliste viibimise eest valvataval territooriumil.
3.7 Külaliste sissesõit valvatavale territooriumile sõiduautodega on lubatud AS Silmet Kinnisvara lubade büroos vormistatud ja registreeritud ning AS Silmet Kinnisvara tegevdirektori või AS Silmet haldusdirektori poolt allkirjastatud dokumendi Külalise läbipääsuluba vabatsooni territooriumile alusel. Nende töökohalt äraoleku korral teostatakse kooskõlastamine nendega suuliselt.
3.8 AS Silmet Gruppi ja tema tütarettevõtete koosseisu mitte kuuluvate organisatsioonide töötajatele, kes töötavad valvataval territooriumil lepingute alusel, on lubatud läbipääs nimekirjade alusel, milles on näidatud töötajate ees- ja perekonnanimed, tööde teostamise tähtajad ja töötajate isikut tõendavate dokumentide andmed (pass, ID-kaart, juhiluba). Nimetatud töötajad läbivad keskpääslat isikut tõendava dokumendi alusel, mille nimetus ja number on ära näidatud nimekirjas.
3.9 Keskpääsla läbimisel peavad punktis 3.8 nimetatud töötajad end registreerima selleks ettenähtud žurnaalis.
3.10 AS Silmet Gruppi ja tema tütarettevõtete koosseisu mitte kuuluvate organisatsioonide töötajatele laienevad kõik läbipääsurežiimi nõuded, mis kehtivad sisenemisel valvatavale territooriumile (väljumisel valvatavalt territooriumilt).
3.11 Turvafirma töötaja on kohustatud mitte läbi laskma isikuid, kes ei allu antud kontroll-läbipääsurežiimi vabatsooni tingimustes juhendi nõuetele.

 

IV. Materiaalsete väärtuste  (kaupade) valvatavale territooriumile ja sealt välja toimetamise kord.

4.1 Materiaalsete väärtuste (kaupade) toimetamist läbi valvatava territooriumi pääslate teostatakse tööpäevadel, ajavahemikul 08.00 – 16.00, vastavalt Sillamäe vabatsooni töörežiimile.
4.2 Transpordivahendite ja raudteekoosseisude läbipääs toimub tööpäevadel ajavahemikul 08.00 – 17.00. Muul ajal on transpordivahendite pääsla (1) ja raudteekoosseisude pääsla (2) suletud ning plommitud AS Silmet Kinnisvara lubade büroo plommiga.
4.3 Kauba toimetamist läbi pääslate teostatakse kehtestatud korras vormistatud saatedokumentide olemasolul.
4.4 Valvataval territooriumil asuvate ettevõtete juhtide käskkirjadega määratakse vastutavad isikud, kellel on õigus allkirjastada keskpääslat läbivate materiaalsete väärtuste saatedokumente. Vastutavate isikute nimekiri esitatakse AS Silmet Kinnisvara lubade büroole.
4.5 Lubatud on materiaalsete väärtuste toimetamine käsitsi läbi keskpääsla.
4.5.1 Kauba saatmisel postiga või samaväärsete teenuste kasutamise korral, juhul, kui firma toimetab kauba otse ettevõttesse, materiaalsete väärtuste toimetamisel väljaspool tootmisterritooriumit asuvatesse struktuuriüksustesse jms. Vormistab kommertsdirektori teenistuse töötaja (struktuuriüksuse materiaalselt vastutav isik) tollipunktis saatedokumendid ja jätab sinna saatedokumentide ühe eksemplari. Teise eksemplari esitab ta turvafirma töötajale keskpääsla läbimisel  koos kaubaga.
4.5.2 AS Silmet Gruppi ja tema tütarettevõtete koosseisu mitte kuuluvate organisatsioonide töötajatel, kes töötavad valvataval alal asuvates ettevõtetes lepingute alusel, on õigus tuua valvatavale territooriumile (viia valvatavalt territooriumilt välja) läbi keskpääsla tööde teostamiseks vajalikke tööriistu, abivahendeid, materjale. Kõik läbi pääsla viidavad materiaalsed väärtused, peavad nad sisseviimisel (väljaviimisel) esitama ülevaatuseks turvafirma töötajale ning registreerima need keskpääslas vastavas registreerimisžurnaalis.
4.5.3 Valvataval territooriumil asuvate ettevõtete töötajad, kes täidavad haldushoonete tehnilise teenindamise alaseid ülesandeid või teostavad töid väljaspool tootmisterritooriumit, viivad tööks vajalikke tööriistu ja materjale tööde teostamiseks läbi keskpääsla dokumendi Lisaleht (lisa 8) alusel. Dokumendis näidatakse ära töötaja ees- ja perekonnanimi, tema töökoht ning läbi pääsla viidavate materiaalsete väärtuste nimekiri. Töötaja on kohustatud keskpääsla läbimisel esitama turvafirma töötajale ülevaatuseks kõik temal kaasas olevad töövahendid, materjalid jms.
4.6 Turvafirma töötajatel on õigus kaupa mitte läbi lasta, kui saatedokumendid on vormistatud kehtestatud nõudeid rikkudes.
4.7 Materiaalsete väärtuste teisaldamist valvatava territooriumi piires reguleeritakse vastavate dokumentidega (käskkirjadega, korraldustega jne.).


V. Valvataval territooriumil töötavad isikud on kohustatud:

5.1 Järgima kontroll-läbipääsurežiimi vabatsooni tingimustes, käskkirjade, töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnaalaste ja teiste normatiivdokumendtidega kehtestatud nõudeid, mis reguleerivad töötaja käitumist valvataval territooriumil.
5.2 Täitma turvafirma töötajate nõudmisi keskpääsla läbimisel.
5.3 Täitma käesoleva juhendiga kehtestatud nõudeid.
5.4 Esitama turvafirma töötajatele nende nõudmisel läbipääsuloa, teatama antud territooriumiosal asumise eesmärgi, oma vahetu juhi ees- ja perekonnanime.
5.5 Viibima tootmishoonetes ja valvatava territooriumi aladel, mis on kehtestatud antud töötaja jaoks tootmisülesande täitmise vajadust arvestades  ja/või vahetu juhi korralduse alusel.
5.6 Kasutama transpordivahendeid (tõstukid, elektrikärud jms.) ainult selleks vahetult juhilt ülesande saamisel. Sellise ülesande olemasolul järgima kehtestatud liikumismarsruute.
5.7 Teostama ainult vahetu juhi poolt määratud töid.
5.8 Viivitamatult informeerima oma vahetut juhti ja turvafirma töötajaid (telefon 29-197 ööpäevaringselt) läbipääsurežiimi rikkumise avastamise korral või ohtliku olukorra tekkimisel, mis kujutab endast ohtu inimeste tervisele või tööandja varale.
5.9 Andma valvataval territooriumil ja väljaspool seda tootmis- ja/või ametiruume valve alla ning avama valvataval territooriumil ja väljaspool seda valve all olevaid tootmis- ja/või ametiruume  kehtestatud korras, kui sellised ülesanded on neile antud ettevõtte juhi käskkirjaga. Viivitamatult teatama vahetule juhile ja turvafirma töötajatele (telefon 29-197 ööpäevaringselt) tõrgete ja/või rikete tekkimisest objektide signalisatsiooni alla andmisel (signalisatsiooni alt mahavõtmisel).
5.10 Esitama personaliosakonnale informatsiooni isikuandmete muutumise kohta 10 päeva jooksul alates nende muutumisest.
5.11Viivitamatult teatama oma vahetule juhile ja turvafirma töötajatele (telefon 29-197 ööpäevaringselt) läbipääsuloa (-lubade) kadumisest, vargusest või rikutusest.
5.12 Pärast töö lõppu lülitama välja arvutid ja teised kasutatavad aparaadid ning, tehnilised vahendid, aga samuti valgustuse, sulgema ruumide aknad ning uksed.
5.13 Mitte avalikustama informatsiooni, mis kujutab endast ettevõtte ärisaladust.


VI. On keelatud:

6.1 Tuua valvatavale territooriumile:
6.1.1 tulirelvi;
6.1.2 esemeid, vedelikke ja muid aineid, mis võivad kaasa tuua plahvatuse, tulekahju või muu erakorralise olukorra;
6.1.3 toksilisi ja mürgiseid aineid;
6.1.4 alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid;
6.1.5 fotoaparaate, videokaameraid, mobiiltelefone, vahetatavaid magneetilisi infokandjaid, sülearvuteid ja teisi informatsiooni vastuvõtvaid, fikseerivaid, salvestavaid, edastavaid jms. vahendeid ilma vastava loata (lisa 9).
Taotluse (lisa 10), mis on kooskõlastatud personalijuhiga või neid tööülesandeid ettevõttes täitva isikuga, esitab struktuuriüksuse juht AS Silmet Kinnisvara lubade büroole. Taotluses nimetatakse ära eseme nimi, seda identifitseerivad andmed, sissetoomise ja kasutamise põhjendus.
Luba väljastatakse või teatatakse selle väljastamise keeldumisest kuni 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Erandjuhtudel 5 (viie) tööpäeva jooksul, millest informeeritakse avaldajat.
6.1.6 mitmesuguseid teisi kõrvalisi otseste tööülesannete täitmisega mitte seotud esemeid (näiteks: kirjandus jms) või isiklikke esemeid üle päevase tarbimise/kasutamise vajaduse.
6.2 Ilmuma valvatavale territooriumile:
6.2.1 alkohoolse-, narkootilise ja toksilise joobe seisundis;
6.2.2 ravimite mõju all, kui töö nõuab erilist täpsust, on seotud töötamisega kõrgendatud ohu allikaga või töötamisega selle vahetus läheduses;
6.2.3 viibib töövõimetuslehel.
6.3 Teha  valvataval territooriumil, tootmis- ja ametiruumides fotosid ja videosalvestusi ning  visandeid, kui see pole seotud töötaja töökohustustega.
6.4 Valvatavalt territooriumilt välja viia:
6.4.1 materiaalseid väärtusi ilma kehtestatud korras saatedokumente vormistamata;
6.4.2 kõiki liiki infokandjaid, mis sisaldavad ettevõtte tootmis-, ärialase ja konfidentsiaalse iseloomuga andmeid;
6.5 Käia valvatava territooriumi aladel ja struktuuriüksustes, milles viibimine pole seotud töötaja töökohustuste täitmisega.
6.6 Kasutada transpordivahendeid, kui see pole seotud töötaja töökohustustega.
6.7 Avalikustada andmeid, mis kujutavad endast ettevõtte äri- ja tootmissaladust, sisaldavat konfidentsiaalse iseloomuga informatsiooni.

 

VII. Alkohoolse-, narkootilise, toksilise joobe seisundis või ravimite mõju all olevate isikute kinnipidamise kord.

7.1 Isikud, kes püüavad siseneda valvatavale territooriumile (väljuda valvatavalt territooriumilt) alkohoolse-, narkootilise, toksilise joobe seisundis või ravimite mõju all kuuluvad kinni pidamisele turvafirma töötajate poolt.
7.2 Turvatöötaja kutsub keskpääslasse kinnipeetu vahetu juhi või struktuuriüksuse, kus kinnipeetud isik töötab, juhtkonna esindaja.
7.3 Struktuuriüksuse esindaja, kinnipeetud isiku ja kahe tunnistaja juuresolekul koostatakse kehtestatud vormis Rikkumise akt (lisa 11).
7.4 Pärast akti allakirjutamist suunatakse kinnipeetud isik turvafirma töötaja saatel meditsiiniasutusse meditsiinilise ekspertiisi läbiviimiseks.
7.5 Kinnipeetud isiku keeldumisel meditsiinilise ekspertiisi läbimisest, koostatakse turvatöötaja poolt kinnipeetu vahetu juhi ja kahe tunnistaja juuresolekul akt, milles peavad olema kajastatud kinnipidamise fakt, töötaja keeldumine meditsiinilise ekspertiisi läbimisest, töötaja normaalsest seisundist kõrvalekaldumise välised tunnused ja järeldus tema seisundi kohta kinnipidamise momendil. Aktile kirjutavad alla kinnipeetu vahetu juht ja kaks tunnistajat. Aktiga tutvustatakse allkirja vastu läbipääsurežiimi rikkunud kinnipeetud isikut.
7.6 Juhul, kui kinnipeetud isik püüab keskpääslast lahkuda, keeldub allkirjastamast Rikkumise akti, koostatakse turvatöötajate poolt kinnipeetu vahetu juhi ja kahe tunnistaja juuresolekul akt, milles peavad olema kajastatud kinnipidamise fakt, kinnipeetud isiku tegevuse kirjeldus, töötaja normaalsest seisundist kõrvalekaldumise välised tunnused ja järeldus tema seisundi kohta kinnipidamise hetkel. Aktile kirjutavad alla kinnipeetu vahetu juht ja kaks tunnistajat. Aktiga tutvustatakse allkirja vastu läbipääsurežiimi rikkunud kinnipeetud isikut.
7.7 Juhul, kui kinnipeetud isik rikub avalikku korda (solvab turvafirma töötajaid, kasutab ebatsensuurseid väljendeid, käitub agressiivselt jms.), kutsuvad turvafirma töötajad kohale politsei ning koostatakse akt õigusrikkuja kinnipidamise kohta politsei poolt.
7.8 Juhul, kui tööpäeva kestel või pärast selle lõppu peab vahetu juht (struktuuriüksuse juht) valvataval territooriumil või struktuuriüksuses kinni töötaja alkohoolse-, narkootilise-, toksilise joobe seisundis või ravimite mõju all, kutsub struktuuriüksuse juhtkond telefoni 29-197 teel välja turvafirma töötajad, kes saadavad kinnipeetu keskpääslasse, kus teostatakse punktides 7.2 - 7.6 kirjeldatud protseduur.
7.9 Alkohoolses-, narkootilises, toksilises joobes või ravimite mõju all töötaja valvataval territooriumil kinnipidamisel turvafirma töötaja poolt saadab viimane kinnipeetu keskpääslasse, kus teostatakse punktides 7.2 - 7.6 kirjeldatud protseduur.


VIII. Kontroll ja vastutus.

8.1  Käesoleva juhendi nõuded on kohustuslikud täitmiseks kõigile valvataval territooriumil asuvate ettevõtete töötajatele ja teistele isikutele, kes viibivad valvataval territooriumil.
8.2 Valvataval territooriumil asuvate ettevõtete kõik töötajad kannavad käesoleva juhendi rikkumise eest distsiplinaar-, haldus-, kriminaal- ja/või materiaalset vastutust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadusandlikele aktidele.
8.3 Kontrolli käesoleva juhendi nõuete järgimise üle teostavad valvataval territooriumil asuvate ettevõtete kõikide tasemete juhid ja AS Silmet Kinnisvara tegevdirektor.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: