TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

JOOGIVESI

AS Sillamäe SEJ varustab oma veevärgi ja kanalisatsiooni piirkonnas (peamiselt Sillamäe linna tööstustsoonis) asuvaid tarbijaid joogi-, jõe- ning mereveega, samuti tagab reovee (olmevee, drenaaživee, sademevee) ärajuhtimise.

Joogivee võtmine toimub arteesia puurkaevust nr 2, katastritunnus  2193.

Joogivett kasutatakse olme-majapidamisvajadusteks.

Joogivee kvaliteet vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kinnitatud joogivee kvaliteedi ja kontrolli nõuetele.

Ühisveevärk on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub tarbijate veega varustamine. Vett kasutatakse samuti tulekahju kustutamiseks, juhul kui selleks ei ole ette nähtud teist veevõtu kohta. 

Müüja tagab joogivee veevärgis tekitatava veerõhu vastavalt hoonete ja veevärgi rajatiste projekteerimise vastuvõetud tehnilistele lahendustele.

LIITUMINE/ TELLIMINESilpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: