TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISTASU

Liitumistasu on ühekordne tasu, mille liituja tasub veevärgi ja kanalisatsiooni omanikule või valdajale kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ühendamise eest ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Liitumistasu peab samuti tasuma klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või ühisveevärgist tarbitava veekoguse suurust, ja/või ühiskanalisatsiooni juhitava reovee, sademevee, drenaaživee kogust, kui see nõuab liitumise tehnilise lahenduse muutmist.

Tasu ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eest moodustab rahasumma, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja nende kulude katmiseks, mis on seotud kinnistule vajalike ühendustorustike ja liitumispunkti ehitamise  ja rekonstrueerimisega, samuti ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise või ümberehitamisega, mis on tagavad kinnistule teenuse osutamise vastavalt liitumislepingule.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: