TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

MUUD TINGIMUSED

Tarbijate võrguühenduse katkestamise tingimused  

1. Ühenduse müüja soojusvõrguga katkestamisel või teiste tarbijate ühenduse tarbija sisesoojusvõrkudega katkestamisel soojussüsteemi rekonstrueerimise või remondi teostamise ajaks peab tarbija taotlema AS-ilt Sillamäe SEJ võrguühenduse katkestamise tehniliste tingimuste väljastamist ning arvutatud (plaanilise) soojuskoormuse korrigeerimist ja muudatuste sisseviimist kehtivasse soojavarustuslepingusse.
2. Objekti võrguühenduse katkestamise tehnilised tingimused kehtestavad:  
          Meetmed tarbija soojussüsteemi normaalseks funktsioneerimiseks või selle ühenduse müüja soojusvõrguga probleemideta katkestamiseks;
          Objekti võrguühenduse katkestamisega seotud kulude jaotuse.
3. AS Sillamäe SEJ esindaja teostab pärast objekti (koormuse) võrguühenduse katkestamist tehnilise ülevaatuse ja koostab võrguühenduse katkestamise akti.

Soojusvarustuse katkestamise tingimused

1. Tarbijate soojusvarustuse katkestamine teostatakse vastavalt soojusvarustuse lepingus ja Kaugkütteseaduses sätestatud korrale järgmistel juhtudel:
   1.1. ette hoiatamata:
          ebaseadusliku soojusvõrguga liitumise või soojuse ebaseadusliku kasutamise korral;
          liitumislepingu või ostu-müügilepingu puudumise korral;
   1.2. vähemalt 7-päevase etteteatamisega:
          tarbija on ületanud liitumistingimustega temale antud õigusi või ei ole täitnud nende tingimustega endale võetud kohustusi;
          maksetähtaja ületamisel;
          AS Sillamäe SEJ esindaja juurdepääsu tarbija soojusseademetele või mõõtesüsteemidele (mis on tarbija omandis) tõkestamisel;
          soojusenergia raiskamise, võrguvee varguse, lekke või saastamise korral;
          lepingus sätestatud maksimumkoormuste ületamisel AS-iga Sillamäe SEJ kooskõlastamata või soojatarbimise tingimuste rikkumisel;
          Soojusseadmete ebarahuldava seisundi korral, mis võib viia avariini.
2. Võrguühendus ja soojusvarustus, mis katkestati ühel punktis 1 nimetatud põhjustest, taastatakse tingimusel, et leping ei ole lõpetatud ja tarbija on tasunud katkestamis- ja taasühendamiskulud.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: