TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISTAOTLUS

Liitumine veevärgi ja kanalisatsioonivõrguga toimub liitumislepingu alusel, mis koostatakse AS Sillamäe SEJ juhatuse liikme nimele esitatud kirjaliku taotluse alusel (edaspidi nimetatud liitumistaotlus).

1. Liitumistaotlus peab sisaldama:
1) juriidilisest isikust taotleja registrikoodi, aadressi, samuti tema taotluse allkirjastanud  seadusliku  esindaja ees- ja perekonnanime;
2) andmeid olemasoleva ning kavandatava hoonestuse kohta ning selle kasutamise eesmärke;
3) andmeid veevärgist võetud vee kasutamise kavandatud eesmärkide ja mahtude kohta; 4) andmeid ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kavandatud mahtude ning reostatuse taseme kohta; 
5) ettepanekut liitumiskohtade asukoha kohta;
6) ettepanekut veevärgi ja kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
7) kui vett kasutatakse tootmisvajadusteks või teenindamiseks, siis andmeid tootmisprotsessi kohta, mille tulemusel on reovesi tekkinud, ja andmeid reostatuse taseme ning ärajuhitava reovee mahtude kohta.  

2. Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millele on kantud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ning nende ühendused tehnovõrkudega, samuti kavandatud hoonete eeldatav asukoht. 

3. Veevärgi ja kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda liitujatelt täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumislepingu sõlmimiseks.

4. AS Sillamäe SEJ vaatab esitatud liitumistaotluse läbi 15 kalendripäeva jooksul selle laekumise hetkest. Vajadusel võib läbivaatamise tähtaega pikendada 15 kalendripäeva võrra, teavitades sellest kirjalikult liitumissoovi avaldanud isikut. 

5. Liitumistaotlust ei rahuldata seaduses sätestatud juhtudel. 

Meie spetsialistid osutavad vajaduse korral abi ja nõustamist taotluse täitmisel. Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: