TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISLEPINGU SÕLMIMINE

Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul pärast veevarustuse süsteemi projekti ja liitumise projekti esitamist kooskõlastamiseks AS Sillamäe SEJ spetsialistidele, juhul, kui puudub muu kokkulepe.

Liitumislepinguga määratletakse:

• Liitumislepingu poolte andmed
• Ühendatava kinnistu üldandmed (aadress, katastritunnus, registrikood, sihtotstarve, pindala, omanik)
• Dokumendid, mille alusel teostatakse liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (liitumise tehnilised tingimused projekt, mõõtmissõlmele esitatavad nõudmised)
• Liitumispunkti asukoht
• Liitumistasu suuruse ja selle tasumise kord
• Liitumise kuupäev
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku ja liituja õigused ja kohustused
• Liitumislepingu lõpetamise alused
• Vajadusel muud liitumiseks esitatavad nõuded

Liitumisleping on aluseks veevarustuse ja reovee vastuvõtmise lepingu sõlmimiseks.


Lisainfo

1.  AS-il Sillamäe SEJ, kui veevärgi ja kanalisatsiooni omanikul või valdajal, on õigus kontrollida võrkude paigaldamist kinnistu piires, mille veevärk ja kanalisatsioon ühendatakse tema veevärgi ja kanalisatsiooniga, samuti võtta osa kõikidest läbiviidavatest katsetustest ning sanitaartöötlustest. 

2. Liituja peab kindlustama, et kinnistult ühiskanalisatsiooni juhitava reovee, sademevee, drenaaživee reoainete ja ohtlike ainete sisaldus ei ületaks keskkonnaministri määruse ning Sillamäe Linnavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjadega kehtestatud kontsentratsiooni piirväärtusi.

3. Liitumistingimuste muutumisel peab Tarbija taotlema tingimuste muutmist ning sellisel juhul sõlmitakse uus liitumisleping.

4. Liitumispunkti ümberehitus toimub taotleva poole vahendite arvelt.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: